Datathon FME - Termes i Condicions

Aquests Termes i Condicions (d'ara endavant, "T&C") tenen com a objectiu regular la relació entre "l'Associació d'Estudiants de Dades" (d'ara endavant, "AED") i la "Facultat de Matemàtiques i Estadística - UPC" (d'ara endavant, "FME") i els Usuaris que decideixen inscriure's i participar en l'esdeveniment "Datathon FME

A efectes d'aquest Acord, les parts acorden que, quan s'utilitzin en majúscules en aquest acord, els termes següents tindran els següents significats, llevat que estiguin definits d'una altra manera en aquest Acord.

DEFINICIONS

Els "Organitzadors" es refereix a:

El "Participant" es refereix a qualsevol usuari que decideixi inscriure's i acceptar aquests T&C i participar en l'esdeveniment organitzat pels Organitzadors competint al Datathon.

"L'Assistent" es refereix a qualsevol usuari que decideixi inscriure's acceptant aquests T&C i participa a l'esdeveniment organitzat pels Organitzadors en qualsevol altre rol que no sigui el de Participant. Això inclou el següent: Patrocinador, Jutge, Mentor, Organitzador, Voluntari i altres assistents.

L'esdeveniment "Datathon FME" es refereix a l'esdeveniment organitzat pels Organitzadors, que és un Datathon. Els Datathons són competicions de cap de setmana on els Participants s'enfronten a casos reals de negocis de diferents àrees de l'Aprenentatge Automàtic, la Intel·ligència Artificial i la Ciència de Dades. Als Participants se'ls proporcionen conjunts de dades per respondre preguntes o implementar solucions.

El “Swag” es refereix a qualsevol regal proporcionat pels Organitzadors o qualsevol patrocinador o col·laborador del "Datathon FME," en qualsevol format, físic o digital, sense cost.

CLÀUSULES

1. OBJECTE

Mitjançant aquest acord, el Participant o Assistent acorda participar en l'event Datathon FME organitzat pels Organitzadors.

Aquests T&C s'apliquen tant als Participants com als Assistents, tot i que algunes de les seves clàusules només poden ser aplicables al Participant donada la seva funció en el Datathon.

2. REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ Datathon FME

Aquestes són les normes de la competició Datathon FME. Són una versió personalitzada de les normes de competició estàndard utilitzades als esdeveniments de l'Associació de Hackathons Major League (MLH). Si tens alguna suggerència per a aquestes normes o alguna pregunta sobre elles, si us plau, envia-la a l'adreça de correu electrònic facilitada.

Les normes de la competició

 1. No hi ha un nombre mínim d'integrants en un equip, no obstant això, el nombre màxim és de 4 persones. Hi haurà 1 premi per a cada membre de l'equip, independentment de la grandària de l'equip.
 2. Els equips han d'estar formats exclusivament per estudiants que no siguin organitzadors, jutges, patrocinadors o ocupin cap altra posició privilegiada a l'esdeveniment. Els voluntaris tenen permès participar en el seu temps lliure, acceptant la dificultat addicional de participar i fer voluntariat alhora, però el seu rol no els donarà cap avantatge per davant de la resta de participants.
 3. Tots els membres de l'equip han de ser acceptats per l'organització de la datathón i registrats a les plataformes/formularis en línia utilitzats abans i durant l'esdeveniment.
 4. Tots els membres de l'equip han de ser accessibles per qualsevol membre de l'equip d'organització durant l'esdeveniment.
 5. Els equips poden rebre assessorament i suport dels organitzadors, voluntaris, patrocinadors, mentors i altres persones relacionades amb la datathon.
 6. Tot el treball en un projecte s'ha de fer durant el Datathon.
 7. Els equips poden fer servir una idea que ja tenien abans de l'esdeveniment.
 8. Els equips poden treballar en idees que ja s'han realitzat. Les solucions no han de ser necessàriament "innovadores", encara que sigui un punt a favor.
 9. Els equips poden treballar en una idea en la qual hagin treballat anteriorment (sempre que no reutilitzin el codi).
 10. Els equips poden fer servir biblioteques, frameworks o codi obert en els seus projectes. Treballar en un projecte abans de l'esdeveniment i fer codi obert amb l'única finalitat d'utilitzar-lo durant l'esdeveniment va en contra de l'esperit de les regles i no està permès.
 11. Es permet afegir noves funcionalitats a projectes existents. Els jutges només tindran en compte les noves funcionalitats introduïdes o les noves característiques afegides durant el Datathon per determinar els guanyadors.
 12. TEls equips han de deixar de treballar una vegada s'hagi acabat el temps. No obstant això, se'ls permet fer petites correccions als seus programes o documents després que s'hagi acabat el temps. No es permet realitzar canvis grans o afegir noves funcionalitats.
 13. Els projectes que violen el Codi de Conducta no estan permesos (clàusula 3).
 14. Els equips poden ser desqualificats de la competició a discreció dels organitzadors. Les raons poden incloure, però no es limiten a, una infracció de les Normes de la Competició, una infracció del Codi de Conducta o altres comportaments antiesportius.

Demos

Després que hagi acabat el temps de treball, els equips mostraran els seus projectes els uns als altres i als jutges.

Per tal de presentar el vostre projecte als jutges i patrocinadors del Datathon FME, haureu de ser capaços de registrar-vos i iniciar sessió en serveis de tercers en conformitat amb la llei aplicable al vostre país. Heu de estar d'acord amb els termes i condicions de qualsevol servei de tercers suggerit, utilitzat o proposat per l'organització.

Us animem encaridament a presentar una demostració del que heu construït. Les presentacions o explicacions també són una opció.

Us encoratgem que presenteu el que heu fet, fins i tot si la vostra solució està trencada o no heu pogut acabar. No passa res si no heu completat el vostre projecte, això passa sovint! La finalització del projecte és només una part dels criteris de valoració, així que encara podeu tenir èxit. A més, les demos no només es tracten de la competició. És una oportunitat per compartir amb els altres el que heu après i el que heu intentat construir! En cas que no tingueu res per demostrar, podeu fer una presentació sobre el que heu intentat i el que heu après. Escoltar el que han après els altres és interessant i inspirador per als altres assistents.

Criteris de Valoració

Els equips seran avaluats en diversos criteris, que poden incloure, però no es limiten a:

Cal tenir en compte que aquests criteris són només una guia. En última instància, els jutges són lliures de prendre decisions basades en la seva intuïció sobre quins projectes són els més impressionants i més meritoris.

Premis

Els Organitzadors es reserven el dret de decidir quin mètode s'utilitza per atorgar els premis a cada guanyador, sense la necessitat ni l'obligació de fer públics els criteris seguits. La no acceptació del mètode triat pels Organitzadors serà motiu de retirada del premi.

Els Organitzadors no es faran responsables de l'incapacitat del participant per obtenir el premi a causa de la informació inexacta proporcionada pel participant. Els Organitzadors es reserven el dret de substituir qualsevol guanyador si descobreixen que el guanyador incompleix o incomplia aquestes condicions generals.

Per tal de realitzar l'entrega del premi, els guanyadors han de proporcionar tota la informació requerida pels Organitzadors o terceres parts en el seu nom, com ara documents d'identitat, passaports, etc.; qualsevol retard o falta de subministrament de la documentació i/o informació requerida serà motiu de retirada del premi.

Cada guanyador serà responsable de complir amb les obligacions fiscals i comptables relacionades amb l'obtenció del premi per a fins de tributació personal.

Trampes

Les acusacions de fer trampes poden incloure, però no es limiten a:

Si sospites que hi ha hagut un frau, si us plau, posa't en contacte amb els organitzadors de l'esdeveniment. Si encara ets a l'esdeveniment, parla amb un organitzador del Datathon FME. Si ja ha acabat l'esdeveniment, si us plau, envia'ns un correu electrònic a l'adreça de correu proporcionada. No oblidis indicar clarament el següent:

Els organitzadors de Datathon FME investigaran l'acusació revisant els materials públics sobre la solució, incloent repositoris de projectes, enviaments de projectes i tot allò disponible.

Si els organitzadors determinen que no hi ha hagut frau, informaran l'informador.

Si els organitzadors no poden determinar que no hi ha hagut frau basant-se en recursos públics disponibles, els organitzadors es comunicaran amb l'acusat de frau. Li informaran del que s'ha reportat sobre ell i li permetran explicar la seva versió dels fets a l'equip organitzatiu. Després d'aquest punt, si l'acusació es manté, l'acusat de frau serà informat de les accions que es prendran contra ell.

Les accions que els organitzadors consideraran en tractar amb els infractors suposats de frau són:

Depenent de l'acusació de frau, els organitzadors poden decidir fer un o més anuncis públics. Si és necessari, això es farà amb un anunci breu. Ningú més que els directors del Datathon FME hauria de fer cap anunci.

Recorda!

La competició és només una part del Datathon. Per aprofitar al màxim l'esdeveniment, prova coses noves, ensenya a altres persones i fes nous amics!

3. CODI DE CONDUCTA

Podeu consultar el Codi de Conducta aquí.

El Codi de Conducta s'aplica a tots els participants, inclosos els hackers, voluntaris, organitzadors, patrocinadors, jutges, mentors i personal de MLH.

4. SWAG

5. RESCISSIÓ I CANCEL·LACIÓ

Els Organitzadors poden, en qualsevol moment i a la seva única discreció, rescindir immediatament aquest Acord amb o sense causa. Els Organitzadors faran esforços comercialment raonables per notificar al Participant o Assistents mitjançant correu electrònic de qualsevol rescissió o cancel·lació d'aquest tipus fins a la data de l'esdeveniment.

Els Participants o Assistents poden cancel·lar i/o rescindir aquest Acord amb o sense causa en qualsevol moment, sempre notificant als Organitzadors amb un termini raonable.

Si qualsevol de les parts no compleix amb una obligació fonamental definida en aquest Acord, l'altre part té el dret de rescindir aquest Acord immediatament mitjançant notificació escrita a la part que incompleix, sempre que aquest incompliment fonamental no es resolgui, sense perjudici del dret de reclamar els danys causats a la part que no incompleix.

6. CONFIDENCIALITAT, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRETS D'IMATGE

D'acord amb la legislació vigent de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, totes les dades personals recopilades durant l'ús del lloc web i durant l'esdeveniment seran tractades d'acord amb les disposicions de la Política de Privacitat les quals tots els Usuaris han d'acceptar expressament..

Com s'explica a la Política de Privadesa, una de les dades personals que autoritzeu a AED a processar és la vostra imatge:

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT I INDEMNITZACIÓ

Indemnització

Esteu d'acord a indemnitzar I defensar els Organitzadors, els seus membres (amfitrions i voluntaris) i altres personalitats que tinguin un paper en aquest esdeveniment (patrocinadors, jutges, mentors) de qualsevol cost, reclamació, demanda, responsabilitat, despesa, pèrdua, danys i honoraris d'advocat derivats de qualsevol reclamació i judici o procediment per difamació, calúmnia, violació de drets d'autor i marques, així com altres reclamacions que resultin (i) de la participació en l'esdeveniment Datathon FME o (ii) d'altra manera, que sorgeixin d'una relació amb els Organitzadors. També us comprometeu a indemnitzar els Organitzadors per qualsevol honorari legal inclosos els costos razo-nables en investigar o aplicar els seus drets en virtut d'aquest Acord.

Limitacions de Responsabilitat

Sota cap circumstància els Organitzadors seran responsables envers el participant o l'assistent pel que fa a qualsevol assumpte d'aquestes condicions, ja sigui en virtut de contracte, responsabilitat extracontractual (incloent la negligència), responsabilitat estricta o una altra teoria legal o equitativa, independentment de si els Organitzadors han estat advertits de la possibilitat d'aquest dany, per danys indirectes, accessoris, conseqüents, especials o exemplars derivats de qualsevol disposició d'aquestes condicions. Aquestes limitacions s'aplicaran malgrat qualsevol fallida de propòsit essencial.

8. MODIFIACIONS

Els Organitzadors es reserven el dret de modificar les disposicions d'aquest Acord que siguin menors d'abast o naturalesa, i ho poden fer sense donar cap raó, sempre que aquestes modificacions no portin a una reestructuració completa de l'Acord.

Si un Participant o un Assistent es manifesta en contra dels nous Termes (modificats), llavors l'Acord entre les dues parts es rescindirà (clàusula 6). Els Organitzadors, un cop rescindit l'acord, no consideraran la participació del participant a menys que els nous termes i condicions siguin acceptats de nou en un nou procés de sol·licitud per a l'Esdeveniment seguint el procediment d'acceptació estàndard.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Acord estarà regit per la llei espanyola.

En cas que el domicili de l'Usuari estigui fora d'Espanya, les Organitzacions i el Participant o Assistent, amb l'expressa renúncia a qualsevol altra jurisdicció a la qual puguin tenir dret, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Les Organitzacions persegüiran l'incompliment d'aquest Acord exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

10. DISPOSICIONS GENERALS

Força Major

Tretze. Excepte per les obligacions de pagament, si alguna de les parts es veu impedida de complir o és incapaç de complir qualsevol de les seves obligacions en virtut d'aquest Acord a causa de causes més enllà del control raonable de la part que invoca aquesta disposició, incloent, entre d'altres, actes de Déu, actes de les autoritats civils o militars, disturbis civils o desobediència civil, guerres, vagues o disputes laborals (cada una, un "Esdeveniment de Força Major"), el compliment d'aquesta part quedaran excusats i el termini per al compliment s'ampliarà en onseqüència, sempre que la part prengui immediatament totes les mesures raonables necessàries per a reprendre el compliment total. Si aquesta part roman incapaç de reprendre el compliment total quinze (15) dies després de l'Esdeveniment de Força Major, l'altra part podrà rescindir aquest Acord mitjançant notificació escrita.

Divisibilitat

Si alguna de les disposicions d'aquest Acord fos declarada invàlida o inaplicable d'acord amb les normatives d'Espanya o per un tribunal espanyol, aquestes disposicions es consideraran separades de la resta d'aquest Acord i no afectaran la validesa o aplicabilitat de la resta d'aquest Acord. En aquest cas, aquestes disposicions es modificarà i interpretarà per aconseguir els fins d'aquestes disposicions tant com sigui possible dins l'abast de les lleis pertinents o la decisió del tribunal.

Supervivència

Les clàusules 2, 5 i 8 sobreviuran a la terminació o expiració d'aquest Acord per qualsevol raó. Tots els altres drets i obligacions de les parts en virtut d'aquest Acord expiraran a la terminació d'aquest Acord, llevat que totes les obligacions de pagament acumulades en virtut d'aquest Acord abans de la terminació o expiració sobreviuran a aquesta terminació.

Tasca

Els organitzadors queden autoritzats a assignar, sublicenciar, delegar o transferir de qualsevol altra manera qualsevol dels seus drets o obligacions en virtut d'aquest Acord sense el consentiment previ per escrit de l'altra part, sempre que l'assignatari assumeixi tots els drets i obligacions en virtut d'aquest Acord.

El Participant o Assistit no podrà assignar, sublicenciar, delegar ni transferir de cap altra manera cap dels seus drets o obligacions.

Avisos

Tots els avisos i altres comunicacions en virtut d'aquest Acord seran per escrit i es consideraran que s'han fet correctament quan es lliurin en persona (incloent-hi servei de lliurament comercial reconegut internacionalment) i el dia que es enviïn per correu electrònic amb confirmació de recepció, si el moment de la transmissió és durant el dia laborable del destinatari, o si no, al dia laborable següent, en cada cas, als respectius destinataris a les adreces postals o de correu electrònic proporcionades per ells per escrit.

Qualsevol de les parts pot canviar la seva adreça mitjançant notificació escrita a l'altra part d'acord amb aquesta secció.

Relació entre les parts

Les parts són contractants independents i no tindran dret a assumir o crear cap obligació o responsabilitat en nom de l'altra part. Cap de les parts es presentarà com a agent de l'altra part. Aquest Acord no s'interpretarà com a creació o implicació d'una relació laboral, socis, agència, empresa conjunta o entitat empresarial formal de cap mena.

Renúncia

Cap retard o omissió per part de qualsevol de les parts a l'hora d'exercir qualsevol dret o recurs en virtut d'aquest Acord constituirà una renúncia a aquest dret o recurs. Totes les renúncies han de ser per escrit i signades per un representant autoritzat de la part que renuncia als seus drets. Una renúncia per part de qualsevol de les parts de qualsevol infracció o pacte no serà interpretada com una renúncia a cap infracció successiva de cap altre pacte.

Acord sencer

Aquest Acord constitueix la totalitat de l'acord entre les parts i substitueix tots els acords anteriors, sigui de forma oral o escrita, amb relació a la matèria d'aquest Acord. La informació i els documents proporcionats pel Participant o l'Assistent a l'Organitzador, com es va sol·licitar per aquest últim per formalitzar l'Acord, també s'inclouran com a part d'aquest Acord. Aquest Acord no pot ser modificat sense el consentiment escrit de les parts.

Capçaleres

Les capçaleres dels articles i paràgrafs continguts en aquest Acord s'insereixen per a la seva comoditat i no tenen la intenció de formar part ni d'afectar la interpretació d'aquest Acord.

Còpies

Aquest Acord pot ser signat en diverses còpies, que juntes constitueixen un únic acord.

Sense tercers beneficiaris

Aquest Acord serà vinculant i beneficiarà exclusivament les parts d'aquí i els seus assignats permesos i res del que s'hi estableix, sigui expressament o implícit, té la intenció o conferirà a qualsevol altra persona qualsevol dret, benefici o remei legal o equitatiu de cap mena en virtut d'aquest Acord.

Darrera revisió: 8 d'octubre de 2022.


INICI