Datathon FME - Avís legal

Aquest Avís Legal té com a finalitat regular l'accés i l'ús, i, en general, la relació entre aquest lloc web, accessible des de les adreces d'Internet datathon.cat i datathon.netlify.app (el "Lloc web") i els seus Usuaris.

1. IDENTITAT DEL PRESTADOR DE SERVEIS

El propietari d'aquest lloc web és l'Associació d'Estudiants de Dades (d'ara endavant, "AED"), amb adreça a C/ Pau Gargallo 14, D.413, 08028, Barcelona (Espanya) i adreça de correu electrònic de contacte datathon.fme@upc.edu.
Aquest lloc web és informatiu, obert i accessible per al públic. L'accés al lloc web atorga a la persona que el realitza la condició d'Usuari, qui accepta des d'aquell moment, de manera plena i sense cap mena de reserva, les condicions contingudes en aquest Avís Legal.

2. ÚS I CONTINGUT DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les bones costums i l'ordre públic. Queda prohibit utilitzar el Lloc web amb fins il·lícits o perjudicials contra l'AED o tercers.
La reproducció, distribució o modificació dels continguts d'aquest lloc web està prohibit sense el permís escrit dels propietaris legítims.
ChatGPT L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra manera danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Lloc web, ni a introduir programes, virus, macros, applets, controls Active X o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui causar o tingui la possibilitat de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics.
La durada del servei proporcionat pel Lloc web és indefinida. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, l'AED es reserva el dret de suspendre aquest servei en qualsevol moment i sense previ avís.

3. ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

Aquest Avís Legal es refereix únicament a aquest Lloc web i el seu contingut. Per tant, no s'aplica a les pàgines web de tercers accessibles a través d'enllaços inserits en el Lloc web.
En cap cas l'AED serà responsable dels continguts o serveis d'altres enllaços disponibles al Lloc Web, ni pot garantir la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l'exactitud, l'amplitud, la validesa i la legalitat de cap material o informació continguts en aquests enllaços.
A menys que s'indiqui expressament el contrari, els continguts del Lloc Web no constitueixen una oferta vinculant.
Els enllaços que apareixen al Lloc Web poden no ser aprovats per l'AED.
De la mateixa manera, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'AED és el legítim propietari de tots els drets, títols i interessos en el i del Lloc Web, els seus continguts i programari, incloent-hi qualsevol modificació, actualització i noves versions, així com qualsevol marca comercial, noms comercials, coneixement tècnic, drets d'autor, imatges, fotografies, dibuixos gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial inherents a aquests.
És estrictament prohibit eliminar, circumval·lar o manipular l'avís de drets d'autor i qualsevol altra dada que identifiqui els drets de l'AED o els seus respectius propietaris incorporats als continguts, productes i/o serveis, així com els dispositius de protecció tècnica o qualsevol informació i/o mecanismes d'identificació que puguin contenir. En cap cas la prestació d'aquests continguts als Usuaris implicarà la transferència de la seva propietat o cap dret d'ús i/o explotació a l'Usuari, excepte l'ús que implica l'ús legítim i d'acord amb la naturalesa dels serveis i funcionalitats de l'AED.
Queda estricament prohibit utilitzar qualsevol dels elements subjectes a propietat industrial i intel·lectual per a qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva transmissió, distribució, comunicació pública, reproducció o emmagatzematge, ja sigui total o parcial, amb finalitats lucratives o per a fins comercials o no comercials, llevat que sigui expressament autoritzat per escrit pel seu propietari.

5. RESPONSABILITAT

Els usuaris que visitin el lloc s'obliguen a no introduir, ja sigui voluntària o involuntàriament, virus o arxius de qualsevol naturalesa que puguin pertorbar el funcionament del lloc web; en aquest cas, serien totalment responsables.
L'ús i la navegació pel Lloc Web es realitzen sota la responsabilitat de l'Usuari. L'AED quedarà exempta de qualsevol responsabilitat per danys als Usuaris i tercers en relació amb:

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Avís Legal serà sotmès a la llei espanyola.
En cas que el domicili de l'Usuari estigui fora d'Espanya, l'AED i l'Usuari, renunciant expressament a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
L'AED perseguirà el incompliment d'aquest Avís Legal, així com qualsevol ús inadequat del Lloc Web, exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

7. MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ

La informació continguda en aquestes pàgines és vigent a la data de l'última actualització.
L'AED es reserva el dret de modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment i de restringir l'accés de manera temporal o permanent, indicant al final d'aquest Avís Legal la data de l'última modificació.

Darrera revisió: 8 d'octubre de 2022.


INICI